Het vroegere Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

Akker in de winterPublicatie besluit: Staatsblad 1994, 107 (24 februari 1994)
In werking: 1 april 1994
Ingetrokken: 6 december 2006

Deze 8.40-AMvB is niet meer in werking. Hij is ingetrokken met inwerkingtreding van het Besluit landbouw, dat op zijn beurt is vervangen door het Activiteitenbesluit.

De informatie is hier te vinden, omdat voorschriften van dit besluit nog kunnen gelden voor bedrijven (door het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit).

Officiële publicaties

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins

Voor bestaande mestbassins die onder het Besluit akkerbouw vielen, blijven de eisen van het Besluit akkerbouw gelden. Dat staat in artikel 6.5g van de Activiteitenregeling. De technische eisen staan in de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins:

De technische eisen van het Activiteitenbesluit (BRL 2342) gelden dus niet.

Keuring

Voor de keuring van de bestaande mestbassins gelden gewoon de eisen van het Activiteitenbesluit (keuring door erkende instantie volgens BRL 2344) - het overgangsrecht grijpt voor de keuring dus niet terug op het Besluit akkerbouw.

Vragen en antwoorden