Het vroegere Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer

Koe in de Italiaanse DolomietenPublicatie besluit: Staatsblad 1991, 324 (27 juni 1991)
In werking: 1 augustus 1991
Ingetrokken: 6 december 2006

Deze 8.40-AMvB is niet meer in werking. Hij is ingetrokken, met inwerkingtreding van het Besluit landbouw, dat op zijn beurt is vervangen door het Activiteitenbesluit. De informatie is bewaard gebleven, omdat de voorschriften nog kunnen gelden voor bedrijven (door het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit).

Officiële publicaties

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins

Voor bestaande mestbassins die onder het Besluit melkrundvee vielen, blijven de eisen van het Besluit melkrundvee gelden. Dat staat artikel 6.5g van de Activiteitenregeling. De technische eisen staan in de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins:

De technische eisen van het Activiteitenbesluit (BRL 2342) gelden dus niet.

Keuring

Voor de keuring van de bestaande mestbassins gelden gewoon de eisen van het Activiteitenbesluit (keuring door erkende instantie volgens BRL 2344) - het overgangsrecht grijpt voor de keuring dus niet terug op het Besluit melkrundvee.

Vragen en antwoorden

Wet verplaatsing mestproductie

In de tekst van het Besluit melkrundvee werd verwezen naar de bijlage bij de Wet verplaatsing mestproductie. Deze bijlage is inmiddels integraal overgenomen als bijlage 1 bij de Meststoffenwet.