Het vroegere Besluit mestbassins milieubeheer

Gierwagen met drijfmestPublicatie besluit: Staatsblad 1990, 618 (31 december 1990)
In werking: 1 februari 1991
Vervallen: 31 december 2012

Deze 8.40/8.44-AMvB is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit.

De informatie is bewaard gebleven, omdat deze nog relevant kan zijn. Voorschriften uit dit besluit kunnen door het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit ook nu nog gelden voor bedrijven.

Officiële publicaties

Wanneer van toepassing?

Het Besluit mestbassins was van toepassing op mestbassins die niet of niet helemaal onder een stal lagen. Dat konden zelfstandige mestbassins zijn, en mestbassins die onderdeel waren van een verguningplichtig bedrijf. Ook kon het Besluit mestbassins van toepassing zijn, die onder het Besluit landbouw viel. Zie ook:

Als het mestbassin aan de entreevoorwaarden voldeed (artikel 1 van het Besluit mestbassins), dan waren de voorschriften uit het besluit op het mestbassin van toepassing. De entreevoorwaarden waren:

  • Bassin moest dateren van ná 1 juni 1987
  • Alle bassins samen: niet meer dan 750 m2 en niet groter dan 2500 m3
  • Geen be- of verwerking van dunne mest; en
  • Minstens 50 meter tot woning van andere veehouderijen en minstens 100 meter tot andere gevoelige objecten

Alleen als het bedrijf aan ál deze voorwaarden voldeed, viel het mestbassin onder het Besluit mestbassins. Zo niet, dan gold in de regel voor de hele inrichting de vergunningplicht. Door het mestbassin kon de inrichting ook niet voldoen aan de entreevoorwaarden van het Besluit landbouw.

Voor de mestbassins van vóór 1 juni 1987 waren er in het Besluit landbouw aparte voorschriften opgenomen. In die gevallen viel de hele inrichting, inclusief het mestbassin, onder het Besluit landbouw.

Bouwtechnische richtlijnen

Voor bestaande mestbassins die onder het Besluit mestbassins vielen, blijven de eisen van het Besluit mestbassins gelden. Dat staat in artikel 6.5g van de Activiteitenregeling. De technische eisen staan in de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins:

De technische eisen van het Activiteitenbesluit (volgens BRL 2342) gelden dus niet.

Keuring

Voor de keuring van de bestaande mestbassins gelden gewoon de eisen van het Activiteitenbesluit (keuring door erkende instantie volgens BRL 2344) - het overgangsrecht grijpt voor de keuring dus niet terug op het Besluit mestbassins. Zie ook: