Wijziging Activiteitenregeling 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 is de Activiteitenregeling gewijzigd.

Voor agrarische activiteiten zijn dit de volgende wijzigingen:

Artikel 3.27 is gewijzigd (wasplaats)

Vloeistofdicht is vervangen door aaneengesloten bodemvoorziening. Dit is: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht. Ook is toegevoegd dat er geen directe afvoer mag zijn naar oppervlaktewater.

Artikel 3.91 is gewijzigd (drukregistratie spuitmachines)

De specificaties van de drukregistratievoorziening zijn aangevuld. In de notitie ‘Specificaties drukregistratievoorziening voor spuitmachines’ staat hoe invulling gegeven kan worden aan de eisen uit artikel 3.91.

Artikel 3.98 is gewijzigd (luchtwassystemen)

In het derde lid van artikel 3.98 staat dat de afstand tussen ventilatoren en het filterpakket van het luchtwassysteem ten minste drie meter moet zijn. Door de introductie van een nieuw vijfde lid, kan met maatwerkvoorschriften worden afgeweken van deze afstandseis. Het doel van deze eis is om een optimale verdeling van de lucht over het gehele aanstroomoppervlak van het filterpakket of de filterwand te krijgen. Dit doel blijkt ook op een andere manier te kunnen worden gegarandeerd, waarbij de afstand korter kan zijn.

Informatiedocument co-vergisting

Tegelijk is ook de Regeling omgevingsrecht gewijzigd. De ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’ is niet meer aangewezen als informatiedocument over BBT.