Wijzigingen Bor en Mor vanwege implementatie Richtlijn Industriële Emissies

Deze webpagina geeft een korte toelichting op:

  • het implementatiebesluit dat het Besluit omgevingsrecht (Bor) wijzigt
  • de implementatieregeling die de Regeling omgevingsrecht (Mor) wijzigt

De wijziging was in het kader van de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies. De publicatie van het implementatiebesluit was in november 2012 in het Staatsblad en de implementatieregeling in de Staatscourant. De wijziging traden op 1 januari 2013 in werking.

Toelichting

Het bevoegd gezag moet rekening houden met BBT-conclusies en met de bij ministeriële regeling aangewezen BBT-documenten. Dit staat in artikel 5.4 van het Bor. De aangewezen BBT-documenten staan in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Aan artikel 5.10 van het Bor is een lid toegevoegd. Hierin staat de actualisatieplicht binnen vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van de betreffende IPPC-installatie. Het bevoegd gezag moet:

  1. de IPPC-installatie toetsen aan de nieuwe BBT-conclusies
  2. voor zover nodig de voorschriften in de vergunning actualiseren
  3. controleren dat de IPPC-installatie na aanpassing van de vergunningvoorschriften aan de nieuwe voorschriften voldoet