Kaderwet subsidies IenM (2)

Op 1 juli 2015 is een groot deel van Kaderwet subsidies IenM in werking getreden. Dit deel voert ook een aantal kleine wijzigingen door in de Wgh, Wm en Wro.

Algemene informatie

In 2007 zijn taken van Justitie op het gebied van inburgering en integratie verhuisd naar het ministerie van VROM (nu: Infrastructuur en Milieu). VROM beschikte niet over goede kaderwetgeving voor subsidies. De subsidies voor met name inburgering en integratie kon VROM alleen een goede juridische basis geven door ze te baseren op de Wet Justitie-subsidies.
Het is nodig om de regelgeving voor subsidies aan te passen omdat het subsidiekader is geïmplementeerd. Het subsidiekader is uitgewerkt in de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking. Dat vormde een goede gelegenheid om een Kaderwet VROM- en WWI-subsidies voor te stellen. De wet is hernoemd naar 'Kaderwet subsidies IenM' en 'Kaderbesluit BZK-subsidies'.
De wet wijzigt onder andere de Wm, Wgh en Wro.

Status
De wet is op 22 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer en op 11 december 2012 door de Eerste Kamer. Op 18 januari 2013 is de Kaderwet Vrom- en WWI subsidies gepubliceerd. Op 5 juni is bij Koninklijk besluit aangegeven dat artikel 10 op 15 juni 2013 in werking treedt en terug werkt tot en met 23 maart 2012. Op 28 juni is bij Koninklijk besluit aangegeven dat artikelen 13, 14, 15, 18 en het kaderbesluit van kracht worden op 1 juli 2013. Op 11 februari 2015 is bij koninklijk besluit aangegeven dat in werking treden op 1 juli 2015:
* de artikelen 1 tm 8, 10 tm 12, 17 (deels) en 19 tm 22 van de 'Kaderwet subsidies IenM' en
* het gewijzigde 'Kaderbesluit subsidies IenM.
De resterende artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 537.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wro

Artikel 12 van de 'Kaderwet subsidies IenM' wijzigt de Wro. Het gaat om een aanpassing van artikel 6.10, eerste lid, aanhef Wro. Na aanpassing van het artikel is duidelijk dat de 'Kaderwet subsidies IenM' niet geldt voor de specifieke uitkering aan provincies en gemeenten.

Artikel 28 van het Kaderbesluit subsidies IenM laat Afdeling 6.3 van het Besluit ruimtelijke ordening vervallen.