Reparatiewet diverse wetten

Op 15 juli 2009 is de Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Staatsblad 2009, 297) in werking getreden.

Dit wetsvoorstel strekt tot herstel van (wets)technische onvolkomenheden in een aantal wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De artikelen XII, XIV en XVIII tot en met XXII betreffen weliswaar wetten die tot het beleidsterrein van andere departementen behoren maar de misstellingen tot het herstel waarvan zij strekken zijn abusievelijk wel bij een VROM-wet, de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, aangebracht.