Reparatiewet diverse wetten Vrom

Op 23 juni 2010 is de Wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van:

deels in werking getreden via een Koninklijk Besluit (Staatsblad 2010, nr. 230).

Deze wet bevat voornamelijk technische wijzigingen. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van eerdere of afstemming op toekomstige wetswijzigingen.

In het bijzonder gaat het om aanpassingen door nieuwe of gewijzigde wetgeving ten gevolge van (het voorstel voor) de Crisis- en herstelwet, de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De Wet ruimtelijke ordening wordt in artikel IX van deze reparatiewet gewijzigd. Met het Koninklijk Besluit (Staatsblad 2010, nr. 230) zijn de onderdelen B (wijziging art. 6.12) en C (herstellen nummering art. 6. 13) van artikel IX in werking getreden.

Afdeling 6.4 van de Wro (Grondexploitatie) is bedoeld voor kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie en de aanpak van zogenaamde free riders. Gebleken is dat bij sommige locaties kostenverhaal verplicht is. Hoewel er nauwelijks reële kosten zijn die de gemeente wil verhalen. Bijvoorbeeld:

  • omdat het alleen om apparaatskosten die in de praktijk zo nodig via de leges in rekening worden gebracht, of
  • omdat de opbrengsten van het exploitatieplan niet opwegen tegen de bestuurlijke kosten.

Daarnaast kan het gaan om kruimelgevallen waarin de kosten verhaald kunnen worden via een naderhand te sluiten contract. Voorbeelden van dat laatste is het maken van een inrit naar de openbare weg en een aansluiting op het riool. Het is daarom wenselijk dat de gemeente bij dit soort kosten de mogelijkheid krijgt om af te zien van het opstellen van een exploitatieplan.

In artikel 6.12, tweede lid, van de Wro wordt de bevoegdheid gecreëerd om bij algemene maatregel van bestuur gevallen aan te wijzen waarin van het opstellen van een exploitatieplan kan worden afgezien. Het benutten van deze mogelijkheid leidt tot een vermindering van bestuurlijke lasten, terwijl het geen afbreuk doet aan het principe van kostenverhaal bij bouwlocaties.

U kunt alle kamerstukken over de reparatiewet vinden in het dossier nr. 32 277.
Belangrijkste kamerstukken: