Inwerkingtreding Barro

Op 30 november 2011 is het "Besluit van 22 augustus 2011, houdende algemene regels ter bescherming van nationale ruimtelijke belangen (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro))" van kracht geworden.

Algemene informatie

Het kabinet heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte (SVIR) vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen. Het voorliggende Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken.

Status
Het ontwerpbesluit is op 26 september 2011 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2011, nr. 16697). Het definitieve besluit is op 26 augustus 2011 in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2011, nr. 391). Het besluit is op 30 november 2011 in werking getreden.

Inhoud Barro

In deze eerste versie van het Barro staan die regels, die als nationaal belang in de SVIR worden herbevestigd en die instemming van de Kamer heeft gekregen. Over de volgende onderwerpen zijn in het Barro regels opgenomen:

  • Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Titel 2.2);
  • Kustfundament (Titel 2.3);
    (art. 2.3.6 Afwijkende regels Friese Waddeneilanden: nog niet in werking)
  • Grote rivieren (Titel 2.4);
  • Waddenzee en waddengebied (Titel 2.5)
  • Defensie (Titel 2.6);
    (art. 2.6.9: beperkingen rond militaire radarstations: nog niet in werking)
  • Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (Titel 2.13, nog niet in werking)