Wijziging Barro 27 mei 2020

Op 27 mei 2020 trad een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) in werking. (Staatsblad 2020, 204).

Het wijzigingsbesluit brengt een aantal wijzigingen aan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

Het Barro en het Bkl bevatten regels voor de bescherming van de goede werking van militaire radarstations. Het wijzigingsbesluit maakt het mogelijk  ook civiele radarstations onder de werking van de regels te brengen. Daarvoor wordt in het Barro artikel 2.6.9, eerste lid, aangepast.

Artikel 4.28 Ob regelt dat de minister van Defensie of de minister van Infrastructuur en Waterstaat om advies wordt gevraagd. En instemming moet verlenen aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit in een radarverstoringsgebied.

NB.

  • Artikel I treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij dit tijdstip wordt artikel 10.9 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in acht genomen.

  • De artikelen II en III treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De wijziging van het Bkl en het Ob, als opvolger van het Barro, zijn van kracht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.