Aanpassing Bro herstel oneffenheden

Op 1 november 2009 is het "Besluit van 21 januari 2009, houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (herstel oneffenheden)" van kracht geworden.

In de praktijk is gebleken dat het Besluit ruimtelijke ordening nog enige onjuistheden bevat. Enkele hiervan hangen samen met de inwerkingtreding van de verplichting met ingang van 1 juli 2009 tot het in digitale vorm beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. Met voorliggend besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening worden deze onjuistheden weggenomen. Ook worden met dit besluit oneffenheden hersteld in de categorie-aanwijzing van (kruimel)gevallen waarvoor de ontheffingsbevoegdheid uit artikel 3.23 van de Wro kan worden toegepast. Daarnaast zijn nog enkele andere ondergeschikte reparaties aangebracht. Het gaat slechts om enkele ondergeschikte reparaties van wetgevingstechnische en redactionele aard welke geen gevolgen hebben voor de administratieve lasten of anderszins.

Status
Het definitieve besluit is op 29 januari 2009 in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2009, nr. 22). Het besluit is op 1 november 2009 in werking getreden.

digitaliseringsverplichtingen
Een aantal onderdelen van artikel I houdt verband met de inwerkingtreding van de digitale verplichting met ingang van 1 juli 2009. Deze onderdelen zullen dan ook met ingang van dat tijdstip in werking moeten treden.

De regeling omtrent digitalisering van het exploitatieplan kan pas in werking treden nadat de daarvoor benodigde software is ontwikkeld, vastgelegd, vastgesteld en geïmplementeerd, zoals ook bij artikel I, onderdeel B, is toegelicht.