Aanpassing Ladder duurzame verstedelijking

Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd (Staatsblad jaargang 2017, nr. 182).

Artikel 3.1.6 Bro is gewijzigd:

  • De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de  jurisprudentie blijft hiermee in stand.
  • De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt.
  • De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 3 is geschrapt.
  • Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide motiveringsplicht.
  • Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en wijzigingsplannen. De Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan.

Op de subsite Ladder voor duurzame verstedelijking vindt u een vernieuwde handreiking.