Geliberaliseerde woningen middenhuur

Per 1 juli is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd (Staatsblad jaargang 2017, nr. 172).

Met het wijzigingsbesluit worden de artikel 3.1.2 en 6.2.10 van het Bro gewijzigd.

Voor een goed functionerende woningmarkt is het wenselijk dat er een groter middensegment aan huurwoningen ontstaat.

Met deze wijziging worden de mogelijkheden voor gemeenten om eisen te stellen in bestemmingsplannen verruimd. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in bestemmingsplannen ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. Dit naast de bestaande categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap. De eisen ten aanzien van woningbouwcategorieën hebben betrekking op percentages gerelateerd aan het plan- of projectgebied.