Modernisering monumentenzorg

Op 1 januari 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening aangepast (Staatsblad jaargang 2011, nr. 339).

In artikel I van het wijzigingsbesluit wordt artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a Bro gewijzigd.

Hierdoor dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Door de verankering van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen vermindert de noodzaak tot het aanwijzen van nieuwe beschermde monumenten.