Uitstel digitaliseringsverplichting

Op 1 november 2009 is het "Besluit van 18 augustus 2009, houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening betreffende uitstel van de inwerkingtreding van de verplichting de inhoud van visies, plannen, besluiten en verordeningen in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen" van kracht geworden.

Dit besluit vloeit voort uit de beslissing tot uitstel van de inwerkingtreding van de verplichting de inhoud van visies, plannen, besluiten en verordeningen in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen (hierna: digitalisering). Genoemde inwerkingtreding, aanvankelijk voorzien per 1 juli 2009, wordt uitgesteld tot 1 januari 2010.

Status
Het definitieve besluit is op 1 september 2009 in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2009, nr. 365). Het besluit is op 1 november 2009 in werking getreden.

Voor de artikel 8.1.1 , Artikel 8.1.2 , Artikel 8.1.4 geldt dat er een terugwerkende kracht is tot 1 juli 2009).