Wijzigingen Bro 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd via twee wijzigingsbesluiten:

  • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  • Kaderbesluit subsidies I en M

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Staatsblad 2015, nr. 231)

Artikel 142 van het wijzigingsbesluit wijzigt de artikelen 1.1.1 en 3.1.2 Bro.

De in het Bro ordening opgenomen begripsomschrijving van «sociale koopwoning» wijzigt. De begripsomschrijving verwees naar een aanvankelijk in artikel 26, tweede lid, onderdeel g, van het BBSH opgenomen bedrag. Het grensbedrag van € 200.000 is met deze wijziging opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening zelf.

Kaderbesluit subsidies I en M (Staatsblad 2015, nr. 96)

Arttikel 28 wijzigt het Bro. Afdeling 6.3 Subsidies van het Bro vervalt.