Regelgeving in ontwikkeling - Landbouw in Activiteitenbesluit

Kas met plantenHier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving rondom het Activiteitenbesluit en agrarische bedrijven. Het gaat om de regelgeving voor die bedrijven die (deels) onder het Activiteitenbesluit vallen.

Tabel toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling (de fragmentlink zelf wordt niet getoond)

Van deze wijzigingen zijn specifiek voor landbouw relevant:

Wijziging Activiteitenbesluit reparatie vierde tranche

De meeste wijzigingen van dit reparatiebesluit hingen samen met de 'vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er waren ook andere wijzigingen. Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden per 1 januari 2017 het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten is 1 oktober 2017 ingetrokken.

Status
Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen traden op 1 januari 2017 in werking door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016. De wijzigingen over kleiduivenschieten traden op 1 oktober 2017 in werking met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Besluit emissiearme huisvesting ook gewijzigd

Met het reparatiebesluit wordt ook het Besluit emissiearme huisvesting gewijzigd. In artikel 1 wordt de begripsomschrijving van emissiearm dierenverblijf aangepast. De reden daarvan is de volgende.

Bestaande traditionele melkveestallen met beweiding moeten volgens voetnoot 1 bij kolom A aan de maximale emissiewaarden van 13,0 voldoen (in plaats van 12,2). Voor zulke stallen is het straks juridisch niet meer mogelijk om toe te staan dat er een minder strenge emissiewaarde geldt (met artikel 6 lid 2). Deze stallen vallen dan namelijk niet meer onder de begripsomschrijving van emissiearm dierenverblijf.

Daarnaast wordt artikel 3 lid 1 onder a onder 4 gewijzigd in 'niet meer dan 20 dierplaatsen'. Daar stond 'met minder dan 20 dierplaatsen', wat een verschrijving was.

Zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken in Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater lozingen uit de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement is 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. De wijzigingen traden op 1 januari 2018 in werking.

Toelichting en achtergrond

Vanaf 1 januari 2018 gaat een zuiveringsplicht gelden voor de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement wordt 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van > 75%. Dat volgt uit het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw. Voormalig staatssecretaris Mansveld heeft hierover een brief van 23 juni 2015 gestuurd aan de Tweede Kamer. Een en ander wordt juridisch geregeld door een wijziging van het Activiteitenbesluit. Deze wijziging heeft gevolgen voor bedrijven en daarmee ook voor het bevoegd gezag (toezien, controleren, handhaven).

Het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft eind februari 2016 installatiebedrijven een brief gestuurd met deze informatie:

kas met waterbassin buiten

Activiteitenbesluit, -regeling en Bor in relatie tot Omgevingswet

Het Rijk wijzigt het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht (Bor) na 1 juli 2023 niet meer. Toekomstige wijzigingen komen in de regelgeving onder de Omgevingswet.


Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Links thema's Regelgeving in ontwikkeling AB (de fragmentlink zelf wordt niet getoond)