Regelgeving in ontwikkeling Crisis- en herstelwet

Deze pagina biedt informatie over toekomstige ontwikkelingen van de Crisis- en herstelwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2010) in Chw-regelgeving staat op de pagina Overzicht aanpassingen regelgeving.

In de tabel treft u de ontwikkelingen voor de Chw:

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Zie verder de website aan de slag met de Omgevingswet.

Besluit uitvoering Chw (18e tranche)

Op 22 maart 2019 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende  tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2019, nr. 121. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

Experiment flexibele bestemmingsplannen (wijziging 7a)

 • aanpassen termijn (wordt 1 januari 2024) waarvoor de bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (aanvulling 7c)

Een aantal nieuwe gebieden aangewezen:

 • Sloterdijk II, III en IV, gemeente Amsterdam
 • Blekersveld, gemeente Bloemendaal
 • GreenTech Park Brabant, gemeente Boxtel
 • Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg, gemeente Doesburg
 • Proeftuin VAB Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel
 • Crailo, gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum
 • Buitengebied Landerd, gemeente Landerd
 • Rooseveltstraat, gemeente Leiden
 • Boezembocht-Veilingterrein, Rotterdam
 • Gebiedsontwikkeling Feyenoord City, gemeente Rotterdam
 • Laar - Nieuw Laar Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel
 • Sciencepark Ekkersrijt, gemeente Son en Breugel
 • Bedrijventerrein De Run, gemeente Veldhoven
 • Polstraat, gemeente Woudrichem
 • Engewormer, gemeente Wormerland
 • Strand van Zandvoort, gemeente Zandvoort

Bestemmingplan bredere reikwijdte gehele grondgebied (aanvulling 7g)

Twee nieuwe gemeenten:

 • Harderwijk
 • Schouwen-Duiveland

Besluit uitvoering Chw (19e tranche)

Op 26 februari 2019 verscheen de Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche). Dit stond in de Staatscourant 2019, nr. 10393. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

Artikel 6q

In afwijking van artikel 5.9 lid 1 en 2 van het Bouwbesluit kunnen gemeenten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet in aanvulling van artikel 8 Woningwet, strengere milieuprestatie van 0,9 opleggen voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen.

Dit artikel is op de volgende gemeenten van toepassing:

 1. Amsterdam
 2. Harderwijk

Vier nieuwe experimenten

 • Afval Amsterdam (artikel 7y)
 • Fijnstof Nederweert en Someren (artikel 7z)
 • Proefstal geur (artikel 7aa)
 • Externe veiligheid Waalwijk en Heesch-West (artikel 7ab)

Chw - Versnellen woningbouw

Op 19 juni 2019 trad de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging  van de Crisis- en herstelwet in werking. De herziening van de Chw maakt het mogelijk om sneller gebruik te maken van instrumenten uit de Omgevingswet die woningbouw kunnen versnellen. Zie hiervoor het Staatsblad 2019, nr. 126.

Hieronder een overzicht van de veranderingen:

 • In artikel 2.2 en 2.18 wordt 'Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht' vervangen door 'Bij ministeriële regeling'.
 • Technische wijziging van artikel 2.3 Chw om procedures te versnellen.
 • In afdeling 2 (artikel 2.4 Innovatie) worden onder andere de Huisvestigingswet, de Leegstandwet en de Gaswet toegevoegd.
 • Verbeteren van het projectuitvoeringsbesluit.
 • Vereenvoudigen van de aanwijzingsprocedure voor duurzame innovatieve experimenten door aanpassing van de wettelijke criteria aanwijzing.
 • Verkorten van de aanwijzingsprocedure voor de experimenten, ontwikkelingsgebieden, duurzame innovatieve experimenten en lokale projecten van nationale betekenis.
 • Toevoeging van gebieden aan bestaande experimenten worden bij ministeriële regeling gedaan. Nieuwe experimenten gebeurt bij AMvB.
 • Verbreden van de reikwijdte van de Chw door meer wetten aan de Chw toe te voegen.

Wet opheffing product- en bedrijfschappen (33 314)

Dit initiatiefwetsvoorstel heft de product- en bedrijfschappen op. Er is echter een aantal taken dat ondanks het opheffen van de product- en bedrijfschappen behouden blijft. De medebewindstaken en de zogenoemde autonome taken met een publiek belang ("de bevordering van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn" en "voedselveiligheid en gezondheid") blijven behouden, maar zullen niet meer worden uitgevoerd door de product- en/of bedrijfschappen. Dat betekent dat een andere organisatie deze taken zal uitvoeren. Aangezien de meeste taken liggen op het beleidsterrein van de minister van Economische Zaken, ligt het voor de hand om deze taken onder te brengen bij deze minister.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wm en Chw.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 314.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Chw
Artikel VI van het wetsvoorstel past de Chw aan. In artikel 1.7, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet wordt «Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie» vervangen door «Wet College van Beroep voor het bedrijfsleven». Dit heeft geen gevolgen voor de praktijk.


Aanmelden projecten

U kunt het hele jaar projecten aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina "Aanmelden projecten".