Regelgeving in ontwikkeling Crisis- en herstelwet

Deze pagina biedt informatie over toekomstige ontwikkelingen van de Crisis- en herstelwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2010) in Chw-regelgeving staat op de pagina Overzicht aanpassingen regelgeving.

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Zie verder de website aan de slag met de Omgevingswet.

Besluit uitvoering Chw (21e tranche)

Op 7 februari 2020 verscheen in de Staatscourant 2020, nr. 7147 de Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (éénentwintigste tranche) Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

In artikel 1 wordt de definitie van een bestemmingsplan in het Besluit uitvoering Chw gewijzigd en aangevuld:

 • een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte:  bestemmingsplan als bedoeld in artikel 7c of 7g.

Nieuw artikel: 6s

Door de toegenomen schaarste op de woningmarkt willen de gemeenten in de Regionaal Actie Plan-regio (RAP) meer rekening houden met verschillen per gemeenten. In de RAP verschilt de woningmarkt per gemeente in:

 • omvang van de sociale huurwoningvoorraad
 • het aandeel lokale woningzoekenden dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen
 • de behoefte om gebruik te maken van de ruimte om woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een binding aan de regio of de gemeente

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing  op de gemeenten:

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beemster
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Haarlemmermeer
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uithoorn
 • Waterland
 • Wormerland
 • Zaanstad

Nieuw artikel: 6t

Met dit artikel wordt de periode dat een woning leegstaat zonder dat een leegstandoverleg plaatsvindt verkort van maximaal negen maanden naar maximaal vijf maanden. Een woning die geschikt is om te bewonen kan binnen vijf maanden in gebruik zijn als een marktconforme huurprijs wordt gevraagd.

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing in de gemeente Amsterdam.

Vijf nieuwe experimenten

 • Kostengrens sociale koop, woningdealgebieden (artikel 7ad)
 • Innovatieve stalsystemen (artikel 7ae)
 • Geur en Schone Lucht Akkoord (artikel 7f)
 • Aardgasvrije wijken (artikel 7ag)
 • Kostenverhaal, bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (artikel 7ah)

Besluit uitvoering Chw (20e tranche)

Op 27 november 2019 verscheen in de Staatscourant 2019, nr 64808 de Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw en het Besluit milieueffectrapportage.

Nieuw artikel: artikel 6r

Vooruitlopend op de Omgevingswet kunnen gemeenten werken met een splitsing tussen de bouwtechnische vergunning en de ruimtelijke vergunning. Nu wordt een omgevingsvergunning getoetst aan planologische regels en aan bouwtechnische regels. In de Invoeringswet Omgevingswet wordt dat gesplitst.

Dit artikel is tot 1 januari 2021 op de volgende gemeenten van toepassing:

 • Haarlemmermeer
 • Waalwijk

Nieuw experiment artikel 7ac

Op verschillende plaatsen is er transportschaarste in het elektriciteitsnetwerk. Dit probleem doet zich in meerdere delen van het land voor als gevolg van een snelle groei van het aandeel wind- en zonne-energie op het land.

Dit artikel is van toepassing op de provincies Drenthe, Flevoland, Groningen en Overijssel en in 95 gemeenten.

Wet opheffing product- en bedrijfschappen (33 314)

Dit initiatiefwetsvoorstel heft de product- en bedrijfschappen op. Er is echter een aantal taken dat ondanks het opheffen van de product- en bedrijfschappen behouden blijft. De medebewindstaken en de zogenoemde autonome taken met een publiek belang ("de bevordering van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn" en "voedselveiligheid en gezondheid") blijven behouden, maar zullen niet meer worden uitgevoerd door de product- en/of bedrijfschappen. Dat betekent dat een andere organisatie deze taken zal uitvoeren. Aangezien de meeste taken liggen op het beleidsterrein van de minister van Economische Zaken, ligt het voor de hand om deze taken onder te brengen bij deze minister.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wm en Chw.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 314.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Chw
Artikel VI van het wetsvoorstel past de Chw aan. In artikel 1.7, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet wordt «Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie» vervangen door «Wet College van Beroep voor het bedrijfsleven». Dit heeft geen gevolgen voor de praktijk.

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: AMvB - 20e tranche Chw Toepassing Besluit Chw


Aanmelden projecten

U kunt het hele jaar projecten aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina "Aanmelden projecten".