Regelgeving in ontwikkeling Crisis- en herstelwet

Deze pagina biedt informatie over toekomstige ontwikkelingen van de Crisis- en herstelwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2010) in Chw-regelgeving staat op de pagina Overzicht aanpassingen regelgeving.

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: Hoe komt een wet tot stand?. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Besluit uitvoering Chw (22e tranche)

Op 10 december 2021 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2021, nr. 600. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw).

Artikel 1

In alfabetische volgorde wordt ingevoegd: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c of 7g;.

Nieuw artikel: 6u

In 2018 hebben de gemeente Rotterdam en woningbouwcorporatie Woonbron afspraken gemaakt om te investeren in de wijken Carnisse, Oud Charloi en Tarwewijk. Deze wijken zijn in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NRPZ) aangewezen als focuswijken.

Dit artikel is tot 1 januari 2035 van toepassing in gemeente Rotterdam.

4 nieuwe experimenten

  • Aardgasvrije wijken (artikel 7ag)
  • Nieuwe sanitatie (artikel 7ai
  • Nieuwe ondergronds afvaltransportsysteem (artikel 7aj)
  • Collectieve zuivering (artikel 7ak)

Wet opheffing product- en bedrijfschappen

Dit initiatiefwetsvoorstel heft de product- en bedrijfschappen op. Er is echter een aantal taken dat ondanks het opheffen van de product- en bedrijfschappen behouden blijft. De medebewindstaken en de zogenoemde autonome taken met een publiek belang ("de bevordering van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn" en "voedselveiligheid en gezondheid") blijven behouden, maar zullen niet meer worden uitgevoerd door de product- en/of bedrijfschappen. Dat betekent dat een andere organisatie deze taken zal uitvoeren. Aangezien de meeste taken liggen op het beleidsterrein van de minister van Economische Zaken, ligt het voor de hand om deze taken onder te brengen bij deze minister.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wm en Chw.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 314.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Chw
Artikel VI van het wetsvoorstel past de Chw aan. In artikel 1.7, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet wordt «Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie» vervangen door «Wet College van Beroep voor het bedrijfsleven». Dit heeft geen gevolgen voor de praktijk.


Aanmelden projecten

U kunt het hele jaar projecten aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden projecten.