Ontwikkelingen Wro

Op deze pagina vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen van de Wet ruimtelijke ordening en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2008) in Wro-regelgeving vindt u op de pagina 'Overzicht aanpassingen regelgeving'.

In de tabel treft u de ontwikkelingen voor de Wro:

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: Hoe komt een wet tot stand?. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Het wetsvoorstel schaft de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen af. Hierdoor kunnen gemeenten al eerder starten met de voorbereiding van het tot stand te brengen het omgevingsplan.

Belangrijkste kamerstukken
Datum Inhoud Kamerstuk
30 jan 2017 Voorstel van wet 34 666 nr. 2
30 jan 2017 Memorie van toelichting 34 666 nr. 3

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel  op 1 februari 2018 als hamerstuk afgedaan. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2018 als hamerstuk afgedaan.

Op 24 mei 2018 is het in het Staatsblad gepubliceerd (Jaargang 2018, Nr. 138). Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.