Externe Veiligheid en windturbineparken

Externe veiligheid is een belangrijk aspect bij ruimtelijke inpassing van windturbineparken en het opstellen van vergunningvoorschriften en maatwerkbesluiten. Zo kan een (stuk van een) blad van de windturbine afvallen of een mast breken. Deze pagina is geschreven naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021.

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid op rijksniveau luidt: Het uitvoeren van een veiligheids- en risicobeleid om mens en milieu te beschermen tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte gezondheids- en milieurisico’s.

Het beleid is erop gericht een zogenaamd basisbeschermingsniveau voor externe veiligheid te bieden aan personen die wonen, werken of recreëren in de omgeving van risicovolle activiteiten.

Zie voor meer informatie de Nota Modernisering omgevingsveiligheid (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 29517, nr. 92).

Risicobenadering

Om een maatschappelijk aanvaardbaar risico van risicovolle activiteiten voor de omgeving te waarborgen, wordt gewerkt met de risicobenadering. Deze benadering houdt onder meer het volgende in: de risico’s van een activiteit voor de omgeving staan gelijk aan de kans dat een willekeurige persoon in de buurt van die activiteit overlijdt door een ongeval bij die activiteit. De maatschappelijk aanvaardbare kans van overlijden is in het veiligheidsbeleid 1 op de 1.000.000 (10-6) per jaar.

In de rapporten van het programma Bewust omgaan met veiligheid is meer informatie te vinden over:

  • de wijze waarop het basisbeschermingsniveau voor veiligheidsonderwerpen op het beleidsterrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), waaronder windturbines, tot stand is gekomen.
  • de wijze waarop daarna tot normstelling is overgegaan.

Voorschriften over externe veiligheid

Windturbines kunnen gevolgen hebben voor de externe veiligheid. Er kan bijvoorbeeld een (stuk van een) blad van de windturbine afvallen, een gondel vallen of een mast breken.

Voor externe veiligheid bij windturbines, is in het verleden nagedacht over minimumafstanden tussen een windturbines en (beperkt) kwetsbare objecten. Er is daarbij aansluiting gezocht bij het externe veiligheidsbeleid voor het werken met of opslaan van gevaarlijke stoffen.

Plaatsgebonden risico

In lijn hiermee is toen gekozen voor een grenswaarde van het plaatsgebonden risico (PR) van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten. Voorbeelden hiervan zijn aaneengesloten woonbebouwing, ziekenhuizen en andere gebouwen met aanwezigheid van grote aantallen personen tijdens een groot deel van de dag.

Voor beperkt kwetsbare objecten, zoals verspreid liggende woningen, is toen gekozen voor een waarde van 10-5 (1 op de 100.000) per jaar. Het plaatsgebonden risico is het risico (de kans) per jaar, dat 1 persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op een plaats bevindt, overlijdt door een ongewoon voorval. Het risico is een functie van de afstand tot de risicobron: hoe groter de afstand, hoe lager het risico.

Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de risico’s voor de omgeving, is de mate van kwetsbaarheid van de bebouwde en onbebouwde omgeving van belang. Voor het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten kan gekeken worden naar de Handreiking Risicozonering Windturbines.

Handreiking Risicozonering Windturbines en Handleiding Risicoberekeningen Windturbines

De Handreiking Risicozonering Windturbines (pdf, 608 kB) (HRW2020) biedt een overzicht van wet- en regelgeving en beleid over de risico’s van windturbines voor de omgeving. Naast het aanhouden van minimumafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, wordt daarin geadviseerd rekening te houden met het risicoverhogende effect van windturbines op risicovolle bedrijvigheid ernaast.

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning of bij het vaststellen van een bestemmingsplan, moet het risico van windturbines voor de omgeving worden berekend. Exploitanten en het bevoegd gezag  kunnen hiervoor de rekenmethodiek gebruiken in de Handleiding Risicoberekeningen Windturbines.

De Handleiding Risicoberekeningen Windturbines staat op de website van het RIVM, onder Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid (Module IV).

Deze handleiding beschrijft onder meer hoe de kans moet worden berekend dat er een (stuk van een) blad van de windturbine afvalt, een gondel valt of een mast breekt. En tot op welke afstand dit scenario invloed kan hebben op de veiligheid.

NEN-normen en certificaat

Er zijn NEN-normen beschikbaar die het bevoegd gezag kan gebruiken voor:

  • de beoordeling of een windturbine, waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, voldoet aan de stand der techniek op het gebied van externe veiligheid
  • het verbinden van voorschriften aan de vergunning
  • het stellen van maatwerkvoorschriften

Het bevoegd gezag kan daarbij de veiligheidseisen uit de volgende NEN-normen gebruiken: NEN-EN-IEC 61400-1; NEN-EN-IEC 61400-2 en NEN-EN-IEC 61400-3.

Overeenstemming van het ontwerp van een windturbine met deze NEN-normen blijkt uit een certificaat. Die moet afkomstig zijn van:

  • een certificerende instantie die is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten, volgens de normen bij de Raad voor Accreditatie
  • een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement on European Accreditation of Certification

Meer informatie over de gevolgen van de uitspraak