Kunnen nieuwe windturbineparken worden vergund?

Vraag

Kunnen nieuwe windturbineparken worden vergund?

Antwoord

Ja, dat kan nog steeds. Dat blijkt ook uit de uitspraak van de Raad van State.

Overheden moeten voor nieuwe windturbineparken een eigen afweging maken over welke milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar achten.

Dit is afhankelijk van het type inrichting volgens de Wet milieubeheer en of het gaat om bestaande of nieuwe windturbines. Het resultaat van de afweging komt in de omgevingsvergunning milieu, in een maatwerkbesluit of in het bestemmingsplan.

Voor 1 of 2 losse windturbines blijven de regels van het Activiteitenbesluit gelden en is er dus geen vergunning nodig. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 30 juni (overweging 18.1): Van algehele onverbindendheid van de betrokken bepalingen kan geen sprake zijn, omdat deze bepalingen ook van toepassing zijn op windturbineprojecten die niet vallen onder bijlage II van de MER-richtlijn onder i van punt 3, waarnaar artikel 3, tweede lid, onder a, van de SMB-richtlijn verwijst. In punt 3 gaat het namelijk om windturbineparken en niet alle windturbineprojecten zijn windturbineparken.

Lees meer over de Gevolgen per type inrichting.