Komen er nu strengere normen?

Vraag

Komen er nu strengere normen voor windturbines?

Antwoord

Dat hangt ervan af.

De uitspraak van de Raad van State houdt in dat bij de vaststelling van de algemene regels niet de juiste procedure is gevolgd. Hiermee komt de Raad van State terug op een eerdere uitspraak uit 2019.

Dit is het gevolg van een nieuw arrest van het Europese Hof van Justitie. Er had een plan-milieueffectrapport (plan-MER) moeten worden gemaakt om de milieugevolgen in beeld te krijgen. Dat gaat nu alsnog gebeuren. De Raad van State zegt niet dat de normen strenger moeten worden.

Overheden moeten voor nieuwe windturbineparkparken een eigen afweging maken over welke milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar achten. Dit beschermingsniveau moeten zij waarborgen door het stellen van maatwerkvoorschriften, door voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden, of in het bestemmingsplan.