Beschrijving Besluit

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het Bor staat onder andere:

  • voor welke activiteiten een omgevingsvergunning ('toestemming Wabo') verplicht is (hoofdstuk 2)
  • wie bevoegd gezag is voor een omgevingsvergunning (hoofdstuk 3)
  • algemene voorschriften over de aanvraag omgevingsvergunning (hoofdstuk 4)
  • voorschriften over de inhoud van de omgevingsvergunning (hoofdstuk 5)
  • de verlenings- en weigeringsgronden voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (§ 5.2.2a)
  • aanwijzing van gevallen waarin het bevoegd gezag andere bestuursorganen bij een besluit moet betrekken. Denk onder andere aan aan advies, de verklaring van geen bedenkingen en het toezenden van bepaalde stukken (hoofdstuk 6)
  • bepalingen over de organisatie van de handhaving (hoofdstuk 7)

Zie voor een korte beschrijving van de inhoud en samenhang van veel van deze punten het onderdeel Wabo in het kort.

Veel van de artikelen in het Bor hangen samen met de bijlagen bij het Bor, met name Bijlage I.