Beschrijving Mor

De regeling omgevingsrecht (Mor) is een ministeriële regeling op grond van de Wabo. In het Mor staat onder andere:

  • welke gegevens de aanvrager van een omgevingsvergunning bij zijn aanvraag moet aanleveren (hoofdstuk 1-8)
  • in welke vorm en hoe de aanvrager van een omgevingsvergunning zijn gegevens aanlevert (hoofdstuk 1-8)
  • een verplichting voor het bevoegd gezag om bepaalde gegevens naar de Inspectie Leefomgeving en Transport te sturen (§ 9.1)
  • wat de 'beste beschikbare technieken (BBT)' zijn, die het bevoegd gezag in de omgevingsvergunning milieu moet verwerken (§ 9.2 + bijlage)
  • kwaliteitseisen voor de handhaving (hoofdstuk 10)

Zie voor een korte beschrijving van de inhoud en samenhang van veel van deze punten het onderdeel Wabo in het kort.