Toestemming Afwijken bestemmingsplan

In art. 2.1 lid 1 onder c Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met de volgende besluiten en plannen:

Op basis van art. 2.12 Wabo kan in bepaalde gevallen de strijdigheid met de bovenstaande besluiten en plannen worden opgeheven via een omgevingsvergunning.

De strijdigheid met het bestemmingsplan/beheersverordening opheffen kan op basis van:

  • binnenplanse afwijking (artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 1)
  • bij AMvB aangewezen gevallen (kruimellijst) en tijdelijk afwijken voor een termijn van maximaal 10 jaar (artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2)
  • buitenplanse afwijking (artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3)