Relatie tussen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning milieu

Voor veel vergunningplichtige inrichtingen kan het bevoegd gezag afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de -regeling. Die komen dan in een apart maatwerkbesluit dat naast de omgevingsvergunning milieu geldt. Voor sommige hoofdstuk 5 activiteiten komen de afwijkende voorschriften wél in de vergunning.

Voor IPPC-installaties gaat het afwijken van de algemene regels nog verder dan hieronder is toegelicht, zie relatie IPPC en Activiteitenbesluit.

Verschillende procedures

De afwijkende voorschriften staan dus (uitgezonderd sommige hoofdstuk 5 activiteiten) niet in de omgevingsvergunning milieu maar in een maatwerkbesluit. De procedure voor het opstellen van een maatwerkbesluit staat ook los van de procedure voor het opstellen van een omgevingsvergunning.

Wel kunnen de procedures gelijk oplopen. Het bevoegd gezag moet dan besluiten dat het de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgt bij het opstellen van het maatwerkvoorschrift. Dit volgt op basis van artikel 3:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bevoegd gezag kan dan bijvoorbeeld het ontwerp van de omgevingsvergunning milieu samen met het ontwerp van het maatwerkvoorschrift publiceren.

Dit is natuurlijk anders als bij een milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning milieu al de normale (korte) procedure van de Wabo geldt.

Soms wel in vergunning bij hoofdstuk 5 activiteit

Bij enkele van de mogelijkheden om af te wijken van de algemene regels in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit is een maatwerkbesluit niet aan de orde. Hier staat namelijk niet dat dat het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift afwijkende voorschriften kan stellen, maar bij vergunningvoorschrift.

De desbetreffende artikelen waar bij vergunningvoorschrift kan worden afgeweken, staan in het zelfde overzicht waar maatwerkvoorschriften wél aan de orde zijn.

Wanneer is maatwerk mogelijk?

Alle maatwerkmogelijkheden in het Activiteitenbesluit staan in een overzicht. Dit geeft per paragraaf aan of maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit mogelijk is en wat de grondslag ervoor is.

Let hierbij op dat alleen een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen.

Wie stelt maatwerkvoorschriften op?

Het bevoegd gezag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften is dezelfde instantie die bevoegd gezag is voor het opstellen van de vergunningvoorschriften voor de inrichting.

Zie ook Welke taken heeft de vergunningverlener in relatie tot het Activiteitenbesluit?