Strijdigheid tussen vergunning en Activiteitenbesluit

Bij strijdigheid tussen vergunningvoorschriften en de voorschriften van het Activiteitenbesluit, gaan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor. Voor IPPC-installaties ligt dit anders.

Strijdigheid tussen vergunning en het Activiteitenbesluit

Wanneer er in de vergunningvoorschriften van een inrichting type C een bepaling staat die in strijd is met het Activiteitenbesluit, dan geldt het vergunningvoorschrift van rechtswege niet meer wegens strijd met een voorschrift van een hogere orde.

Het is niet nodig om de vergunning aan te passen. Dit kan ook niet, omdat er in de Wabo geen geschikte intrekkingsgrond staat voor dit soort situaties. Wanneer het bevoegde gezag een revisievergunning voor de inrichting verleent, is het strijdige voorschrift wel verdwenen. Door de revisievergunning vervalt de onderliggende vergunning met de bijbehorende voorschriften (artikel 2.6 Wabo).

IPPC-installaties

Bij een IPPC-installatie moet het bevoegd gezag in sommige gevallen voorschriften in de vergunning opnemen die afwijken van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag moet dit doen als het tot de conclusie komt dat de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet streng genoeg zijn. Deze vergunningvoorschriften blijven natuurlijk wel gelden. Zie verder de Handleiding IPPC.