Wanneer is er een Toestemming milieu nodig

Hier krijgt u informatie wanneer een toestemming milieu (Omgevingsvergunning Milieu) nodig is voor inrichtingen.

Een burger of bedrijf kan via het Omgevingsloket online (OLO) een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Inrichtingen onder de Wabo

Er zijn twee voorwaarden om onder de toestemming milieu te vallen:

 1. Er moet sprake zijn van een Wm-inrichting.
 2. De Wm-inrichting moet in de Wabo zijn aangewezen.

Ad 1) Wm-inrichting

Veel milieuregelgeving is alleen van toepassing op “inrichtingen”.

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) is iets een inrichting als het alle volgende eigenschappen heeft:

 • het is een bedrijf of iets wat de omvang van een bedrijf heeft
 • de activiteit is op één plek, niet op meerdere
 • de activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek
 • de activiteit staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) betekent “inrichting” iets anders, namelijk een bedrijf waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Niet elk bedrijf is een inrichting. Veel winkels bijvoorbeeld niet.

Zie voor meer informatie

Ad 2) Wm-inrichting die wordt aangewezen in de Wabo

Er zijn twee manieren waardoor Wm-inrichtingen onder de toestemming milieu vallen:

 • De inrichtingen worden aangewezen in artikel 2.1, lid 2 Bor. Dit zijn :
  - inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort;
  - categorieën van inrichtingen die zijn aangewezen in onderdeel B van Bijlage I van het Bor;
  - categorieën van inrichtingen die zijn aangewezen in in onderdeel C van Bijlage I van het Bor).
 • Inrichtingen waarvoor is besloten (via een toestemming Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) dat er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Zie voor meer informatie

De meeste Wm-inrichtingen hebben geen toestemming milieu nodig en vallen in hun geheel onder het Activiteitenbesluit. Maar ook inrichtingen die zijn aangewezen voor een toestemming milieu kunnen te maken hebben met het Activiteitenbesluit (bijvoorbeeld voor de kantine of een stookinstallatie) en eventueel andere regelgeving. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een omgevingsvergunning milieu en of een OBM nodig is en welke voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op de inrichting.