Moet elk briefje worden behandeld als een aanvraag?

Vraag

Als iemand een briefje stuurt aan de gemeente met daarop: Ik wil een kapvergunning voor boom x in straat y. Moet dit briefje dan worden behandeld als een aanvraag?

Antwoord

De Wabo schrijft voor dat een aanvraag alleen volgens het daarvoor voorgeschreven formulier kan worden gedaan, maar volgens de Awb moeten ook dergelijke briefjes als officiële verzoeken worden behandeld.

In artikel 4:4 Awb is geregeld dat het bestuursorgaan bevoegd is om voor het indienen van een aanvraag een formulier vast te stellen voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift. In artikel 4.2 van het  Bor staat dat gebruik gemaakt dient te worden van een door de minister vastgesteld formulier. Een aanvraag die niet is ingediend op het voorgeschreven formulier kan dan ook op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling worden verklaard. Het bestuursorgaan moet wel eerst de gelegenheid geven alsnog het voorgeschreven aanvraagformulier in te vullen. De beslistermijn begint te lopen bij eerste ontvangst (ook al is het formulier niet gebruikt), maar wordt door artikel 4:15 Awb opgeschort.