Tot welk moment kan een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning aanvullen of wijzigen?

Vraag

Tot welk moment kan een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning aanvullen of wijzigen?

Antwoord

Uitgebreide procedure

Wanneer de omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure wordt voorbereid, kan een aanvraag op grond van vaste jurisprudentie worden aangevuld tot het moment dat het ontwerpbesluit is genomen. Daarna is aanvulling en zeker een ingrijpende aanvulling in principe niet meer mogelijk, tenzij een tweede ontwerpbesluit wordt genomen (zie bijvoorbeeld ABRvS 14 augustus 2013, nr. 201204258/1/A4).

Uitzonderingen zijn alleen toelaatbaar als vaststaat dat derden niet zijn benadeeld (ABRvS 5 maart 2002, 200202695/1). Er kan dan zelfs sprake zijn van een verplichting om een aanvulling van een aanvraag in behandeling te nemen (ABRvS 27 oktober 2010, nr. 200910164/1/M2).

Daarnaast is er ook jurisprudentie die aangeeft aan dat in situaties waarin het ontwerpbesluit nog niet is genomen, een aanvulling van de aanvraag niet altijd door het bevoegd gezag geaccepteerd hoeft te worden. In de uitspraak van ABRvS 16 april 1998, E03.95.1316 (Nwsbrief StAB, 99-56) was de volgende casus aan de orde: De oorspronkelijke aanvraag voldeed aan de wettelijke vereisten. Vervolgens werd de aanvraag na afloop van de termijn van 8 weken die geldt voor de beslissing omtrent het al dan niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 lid 1 Awb oud) aangevuld. Toen de aanvulling werd ingediend was het niet in behandeling nemen van de aanvraag wegens het niet of niet volledig zijn van gegevens dus niet meer mogelijk. De ingediende aanvulling betrof echter een ingrijpende wijziging van de oorspronkelijke aanvraag. De ABRvS oordeelde dat omdat het niet in behandeling nemen van de aanvraag niet meer mogelijk was en omdat de beslistermijn van 6 maanden aanzienlijk zou worden bekort indien op de aangevulde aanvraag zou moeten worden beschikt, de gemeente met recht geen rekening gehouden had met de aanvulling van de aanvraag.

Reguliere procedure

Wanneer de omgevingsvergunning met de reguliere procedure wordt voorbereid hoeft het bevoegd gezag een aanvulling van de aanvraag niet te accepteren indien het hierdoor in tijdsproblemen komt.