Kan zowel het eerste als het tweede fasebesluit met 6 weken worden verlengd?

Vraag

Is bij fasering de eerste en de tweede fase te verlengen met 6 weken? De fasering in de Woningwet (art. 46) is toch ook maar een keer te verlengen?

Antwoord

De fasering is geregeld in artikel 2.5 van de Wabo. In het tweede lid is geregeld dat een beschikking eerste of tweede fase wordt voorbereid overeenkomstig de procedure die van toepassing zou zijn op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Beide fasen zijn dus te verlengen met 6 weken. Ook op grond van de Woningwet geldt de regel dat beide fasen kunnen worden verlengd (Kamerstukken II 2000/01, 26 734, nr. 9, blz. 4-5).