Is het bevoegd gezag verplicht het advies over te nemen van de verplichte adviseurs?

Vraag

Is het bevoegd gezag verplicht het advies over te nemen van de verplichte adviseurs?

Antwoord

Nee. Het bevoegd gezag kan afwijken van het advies, mits gemotiveerd (art. 3:50 Awb). Deze motiveringsplicht is overigens zwaarder bij het advies van de waterkwaliteitsbeheerder. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij strijd met één van de overige toetsingsgronden van de omgevingsvergunning (art. 2.14, eerste lid, onderdeel c, onder 4° Wabo).

In het Bor worden de adviseurs aangewezen, die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning verplicht moeten worden geconsulteerd. Dit adviseurschap is bedoeld om het bevoegd gezag in de besluitvorming gebruik te laten maken van kennis en informatie van een ander bestuursorgaan dat ter zake van een aangevraagde activiteit relevante deskundigheid bezit .Het bevoegd gezag blijft integraal verantwoordelijk voor het te nemen besluit en dus ook voor het al dan niet overnemen van een advies.