Hoe gaat advisering mee in de procedure?

Vraag

Hoe is in de voorbereidingsprocedure de termijnstelling voor advisering?

Antwoord

In de uitgebreide procedure wordt de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Artikel 3:16, eerste en tweede lid, van de Awb bepaalt dat de termijn voor het uitbrengen van adviezen en zienswijzen 6 weken is en dat de termijn begint te lopen met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. In de reguliere procedure kan het bevoegd gezag een termijn stellen waarbinnen het advies wordt verwacht (artikel 3:6 Awb). Uit de beschikking moet blijken of en in hoeverre met het advies is rekening gehouden.