In geval van een vvgb kan het bevoegd gezag beroep aantekenen tegen de vvgb. Geldt dit ook bij een (bindend) advies?

Vraag

In geval van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) kan het bevoegd gezag beroep aantekenen tegen de vvgb. Geldt dit ook bij een (bindend) advies?

Antwoord

Tegen besluiten die in de bijlage van de Awb zijn opgenomen staat geen beroep open.  Artikel 2.27 Wabo, waarin de vvgb is geregeld, staat op die lijst. Ook geeft dit artikel een uitzondering op deze regel voor beroep dat wordt ingesteld door het bevoegd gezag ter zake van het besluit waarop de verklaring betrekking heeft (Zie Invoeringswet Kamerstukken 2008/09, 31 953, nr, 2: artikel 5.1 (wijziging van de Awb p. 20) en nr. 3, p. 71). Beroep kan worden ingesteld nadat de beschikking waarop de Vvgb betrekking heeft, is bekendgemaakt (artikel 6.5 Wabo). Tegen de Vvgb staat geen rechtstreeks beroep open door de aanvrager of de belanghebbenden, omdat de inhoud van deze beschikking wordt verwerkt in het besluit tot verlening van een omgevings­vergunning, waartegen reeds beroep openstaat.

In artikel 2.26, eerste lid van de Wabo, wordt het advies voor de waterkwaliteitsbeheerder geregeld. Dit advies is geen besluit. Het bevoegd gezag betrekt dit advies bij de besluitvorming over de aanvraag. Het bevoegd gezag kan gemotiveerd van dit advies afwijken.
In artikel 2.26, tweede lid van de Wabo wordt geregeld in welke gevallen dit advies bindend is, namelijk wanneer de doelmatige werking van de rioolwaterzuivering zou worden belemmerd of de grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zouden worden overschreden. In dat geval geeft de waterkwaliteitsbeheerder bij haar brengt advies aan dat daarbij aangegeven voorschriften aan de vergunning verbonden moeten worden, dan wel dat de vergunning moet worden geweigerd. Het bevoegd gezag moet dienovereenkomstig handelen. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij strijd met één van de overige toetsingsgronden van de omgevingsvergunning (artikel 2.14, eerste lid, onderdeel c, onder 4° van de Wabo).

De Wabo wijkt in dit geval af van artikel 3:50 Awb.

Het bevoegd gezag kan niet in bezwaar of beroep  tegen het (bindend) advies zelf. Wel kunnen  de aanvrager of belanghebbenden in bezwaar of  beroep (afhankelijk of het een reguliere of uitgebreide procedure is) tegen het besluit omtrent een omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor het bevoegd gezag voor zover aan het besluit een bindend advies ten grondslag lag. Dan kan tegen de bindende voorschiften van het besluit bezwaar of beroep worden aangetekend.