Wat is de rol van bevoegd gezag bij provinciale uitweg?

Vraag

Bij een provinciale uitweg: wat is de rol van Burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten?

Antwoord

B&W zijn bevoegd gezag onder de Wabo, GS dienen adviesbevoegdheid te krijgen. De basis hiervoor is artikel 2.26, derde lid, van de Wabo. De provinciale Wegenverordening dient echter wel zodanig te worden aangepast dat GS als adviseur worden aangewezen in gevallen waarin B&W bevoegd gezag zijn. Zie de Invoeringswet: Kamerstukken II 2008-09, 31 953, nr. 3, hoofdstuk 4.1.4, tweede alinea en de toelichting bij het Bor, pag. 4, onderaan.