Soms heeft het Ministerie van OCW adviesbevoegdheid. Hoe kan de samenwerking met OCW het beste worden vormgegeven?

Vraag

Soms heeft het Ministerie van OCW adviesbevoegdheid. Hoe kan de samenwerking met OCW het beste worden vormgegeven?

Antwoord

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (het ministerie van OCW) is adviseur ten aanzien van Rijksmonumenten.

Om tot een goede uitvoering te komen hebben rijkspartners in overleg met gemeenten en provincies diverse documenten opgesteld. Deze moeten leiden tot transparantie in het werkproces en moeten de samenwerking zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Het gaat om de volgende documenten:

1. Generieke uitgangspunten die de rijkspartners hanteren in de samenwerking met andere bestuursorganen

Algemene uitgangspunten onderlinge samenwerking bestuursorganen (doc, 31 kB)

2. Specifieke uitgangspunten die relevant zijn voor het werkproces zelf

Factsheet Wabo en rijksmonumenten (pdf, 227 kB)

Voor archeologische rijksmonumenten geldt een vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988: de monumentenvergunning. Voor alle andere rijksmonumenten geldt een omgevingsvergunningplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bovenstaande factsheet is opgesteld door het ministerie van OCW en beschrijft de processtappen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. Ook wordt aandacht besteed aan de archeologische monumentenzorg en de afstemming tussen een omgevingsvergunning en een archeologische monumentenvergunning.