Bezwaar tegen het (niet) gedogen

Vraag

Een verzoek tot gedogen is door het bevoegd gezag schriftelijk afgewezen. Kan de inrichtinghouder tegen die weigering in bezwaar of beroep gaan? En kan dat ook tegen de verlening van een gedoogbeschikking?

Antwoord

Nee. De weigering om te gedogen, behoudens onder bijzondere omstandigheden, kan niet als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt. Dat is niet anders wanneer het gaat om de weigering om in ruimere mate of voor een langere periode te gedogen dan in de gedoogverklaring is toegezegd, en die weigering is vervat in hetzelfde stuk als een – met het oog op de rechtsbescherming van derden – als een besluit aan te merken gedoogverklaring.

Met deze weigering staat niet zonder meer vast dat en hoe, na het eindigen van de situatie waarvoor verweerder blijkens de gedoogverklaring heeft toegezegd te zullen gedogen, wel handhavend zal worden opgetreden. Tegen een eventueel handhavingsbesluit staan voor belanghebbenden in dat geval rechtsmiddelen open (Zie onder meer ABRvS 21 april 2004, 200306404/1, ABRvS 14 januari 2004, 200303297/1, ABRvS 11 september 1998, E03.97.0722 en 24 december 1998, E03.98.0022 (Gemeentestem 7103, nr. 7)).

Indien de gedoogbeschikking wèl wordt verleend staat daar bezwaar en beroep tegen open.