Als provincies bouwvergunningen verlenen, kunnen dan zowel gemeenten als provincies toezicht houden?

Vraag

Als provincies bouwvergunningen verlenen, kunnen dan zowel de gemeenten als de provincies toezicht gaan houden? En zo ja, wordt er dan in de Wabo iets geregeld over de taakverdeling tussen deze overheden, of moeten daar afspraken over worden gemaakt?

Antwoord

De provincies gaan geen bouwvergunningen verlenen, maar omgevingsvergunningen waarin ook aan bouwaspecten aandacht kan worden besteed. De provincies kunnen op grond van de Wabo de gemeenten betrekken bij de vergunningverlening en hun verzoeken de toetsing op bouwaspecten uit te voeren.

Het bevoegd gezag, i.c. de provincie, is ook verantwoordelijk voor de handhaving van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag wijst hiertoe toezichthoudende ambtenaren aan. Ook de gemeente kan (en zal) toezichthoudende ambtenaren aanwijzen. De provincie en gemeente zullen afspraken moeten maken over het toezicht in het geval de provincie bevoegd gezag is en de provincie wil dat de gemeente een deel van het toezicht voor haar rekening neemt. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor een goede afstemming van de diverse toezichthouders. Alleen het bevoegd gezag, i.c. de provincie, kan sanctionerend optreden: bestuursdwang, dwangsom, intrekken, etc.