Wie is verantwoordelijk voor de handhaving?

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving?

Antwoord

Het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent, is ook verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van deze vergunning. Dit bevoegd gezag is ook verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning.

Dat wil echter niet zeggen dat alleen dit orgaan toezicht houdt: ook andere betrokken bestuursorganen kunnen toezichthouders aanwijzen. Het is daarom wenselijk dat wordt zorggedragen voor een goede onderlinge afstemming van het toezicht. Voorkomen moet worden dat bedrijven en burgers onnodig worden belast met een ongecoördineerde uitoefening van toezichtbevoegdheden.

In het Besluit omgevingsrecht zijn, in navolging van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer, eisen opgenomen betreffende de afstemming van het handhavingsbeleid en het handhavingsuitvoeringsprogramma van het bevoegd gezag met andere betrokken overheidsinstanties en afspraken over de samenwerking met andere toezichthouders. Afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over het rapporteren van bevindingen uit het toezicht aan het tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegde gezag.