Wanneer is gedogen toegestaan?

Vraag

In welke gevallen is gedogen toegestaan?

Antwoord

Het uitgangspunt is dat wetgeving moet worden gehandhaafd. Het gedogen van overtredingen kan slechts in uitzonderingssituaties acceptabel zijn. Een uitgebreide beschrijving van het verschijnsel gedogen en de gevallen waarin dit wel en niet is toegestaan vindt u in de nota Gedogen in Nederland (pdf, 128 kB).

In aanvulling hierop twee uitspraken over gedogen:

In een uitspraak van de ABRvS van 16 februari 2000, nr. E03.97.0465 (AB 2000, 312) heeft de Afdeling bepaald dat voor de beoordeling van de voorwaarden waaronder wordt gedoogd niet zonder meer dezelfde criteria gelden als voor de beoordeling van aan een vergunning verbonden voorschriften. Bij gedogen gaat het immers om een activiteit die niet is toegestaan. Dit brengt met zich mee dat de voorwaarden waaronder wordt gedoogd met enige terughoudendheid moeten worden getoetst.

In een uitspraak van de ABRvS van 29 oktober 1999, nr. E03.98.0128 bepaalde de Afdeling dat verweerders onvoldoende gemotiveerd een verzoek tot handhaving hadden afgewezen. Verweerders wensten, in afwachting van de legalisatie, niet tot handhaving over te gaan. Verweerders gaven bovendien aan dat zodra een nieuwe ontvankelijke vergunningaanvraag zou zijn ingediend, een expliciete gedoogbeschikking zou worden afgegeven. De Afdeling overweegt dat het bestreden besluit dateert van meer dan een jaar na de vernietiging van de vergunning en dat deze periode voldoende had moeten zijn voor het eventueel indienen van een nieuwe aanvraag, nader onderzoek naar de milieugevolgen van de inrichting en beslissing op de oude of een nieuwe aanvraag.