Wanneer een provincie gemeentelijke ambtenaren inhuurt, zijn deze gemeentelijke ambtenaren dan ook toezichthouder?

Vraag

Wanneer een provincie gemeentelijke ambtenaren inhuurt voor het houden van toezicht op bouwactiviteiten die vallen onder een provinciale omgevingsvergunning, moet Gedeputeerde Staten deze gemeentelijke ambtenaren dan aanwijzen als toezichthouder voor de provincie? Of is een dergelijk aanwijzingsbesluit niet nodig omdat op grond van artikel 5.10 Wabo deze ambtenaren (hoogstwaarschijnlijk) toch al als Wabo-toezichthouder zijn aangewezen?

Antwoord

Bij de aanwijzing van bedoelde ambtenaren luistert de formulering nauw. Vaak wordt gesproken over het aanwijzen van toezichthouders, maar het gaat primair om het belasten van ambtenaren met toezichttaken. Hiertoe moeten de betrokken ambtenaren worden aangewezen.

Het lijkt inderdaad het beste dat de provincie de ingehuurde gemeentelijke ambtenaren aanwijst en belast met het toezicht op de naleving van de Wabo en de andere betrokken wetten in de provincie. Dat 'belasten' kan zonodig worden gespecificeerd (door de betreffende bedrijven en de betreffende wetgeving te noemen) maar dat hoeft niet. Dat deze gemeentelijke ambtenaren daarnaast door Burgemeester en Wethouders (B en W) worden belast met het toezicht op de naleving van de Wabo en de andere betrokken wetten in de betreffende gemeente, doet niet terzake.
Het gaat erom dat de gemeentelijke ambtenaren bij de provinciale vergunninghouders hun taak uitoefenen onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten (GS); bij de gemeentelijke vergunninghouders onder verantwoordelijkheid van B en W. Ze krijgen dan ook 2 legitimatiebewijzen (zie 5:12 Awb). Dit lijkt een logische gang van zaken. GS zal de ambtenaren ook werkinstructies e.d. willen kunnen geven. GS is immers de bestuursrechtelijke handhaver voor de betrokken vergunninghouders.
 
De mandaatsvraag (mandaat aan niet ondergeschikten) speelt hier niet. Het gaat bij het toezicht niet om het nemen van besluiten (relevant bij mandaat) maar om het feitelijk verzamelen en beoordelen van informatie (controle) door bijvoorbeeld monsterneming, bedrijfsbezoeken, inzage in administratie, staande houden van auto's e.d.