Kan een gemeente of provincie bij verordening zelf bepalen dat voor een bepaalde handeling een omgevingsvergunning nodig is?

Vraag

Kan een gemeente of provincie bij verordening zelf bepalen dat voor een bepaalde handeling een omgevingsvergunning nodig is?

Antwoord

De Wabo biedt in artikel 2.2, lid 2, de mogelijkheid om bij verordening (gemeentelijke, provinciale of waterschapsverordening) extra activiteiten aan te wijzen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en waarbij het verboden is deze activiteiten uit te voeren zonder omgevingsvergunning.
De artikelsgewijze toelichting zegt nog: "Dit artikel biedt geen ongeclausuleerde mogelijkheid om bij verordening onderdelen aan de omgevingsvergunning toe te voegen. Als echter regulering in de vorm van een vergunningstelsel nodig blijft of blijkt, ligt het voor de hand om aansluiting te zoeken bij de omgevingsvergunning. Het gaat hier dus geenszins om een uitnodiging tot het introduceren van nieuwe regels".