Indien met een bomenrooilijst een aanvraag voor het kappen van bijvoorbeeld 50 bomen wordt gedaan, die op verschillende locaties staan, kan daarop één omgevingsvergunning worden verleend?

Vraag

Indien met een bomenrooilijst een aanvraag voor het kappen van bijvoorbeeld 50 bomen wordt gedaan, die op verschillende locaties staan, kan daarop één omgevingsvergunning worden verleend?

Antwoord

De kapverordening van de gemeente X bevat een verbod om zonder vergunning een houtopstand te vellen. Wanneer men het voornemen heeft om meer dan 50 bomen te vellen die niet op één kadastraal perceel staan, kan voor het geheel aan bomen één aanvraag worden gedaan in de vorm van een zogenaamde bomenrooilijst, mits deze mogelijkheid is opgenomen in de APV. Een bomenrooilijst geldt als een aanvraag om een vergunning voor het vellen van de op de lijst genoemde bomen. Dat geldt zowel wanneer een burger de initiatiefnemer is als wanneer de gemeente dat zelf is. Het is dus niet een ander soort vergunning.

In artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo geldt de op grond van de gemeentelijke verordening vereiste vergunning voor het vellen van een houtopstand als een verbod om een project voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning. Het verbod om te vellen zoals dat is opgenomen in de kapverordening valt daarmee onder het stelsel van de omgevingsvergunning. Locatiegebondenheid vormt daarbij niet een extra wettelijk criterium.

Daarbij is het onder de Wabo toegestaan dat voor meerdere bomen één omgevingsvergunning wordt aangevraagd en afgegeven en het geheel van de te vellen bomen dus als één project wordt gezien. Ook nu kunnen meerdere bomen in één kapvergunning zijn opgenomen, zeker bij grotere projecten. Voor het begrip project in de Wabo wordt in de begripsbepalingen verwezen naar de artikelen 2.1, eerste lid en 2.2 Wabo en wordt de omvang van een project verder niet gedefinieerd. Daaruit volgt dat het aan de aanvrager zelf wordt overgelaten wat de omvang en reikwijdte is van de activiteiten die hij aanvraagt en dus van het project. De aanvrager kan dus ook voor meerdere bomen één aanvraag indienen. Dat die bomen op verschillende locaties staan is zoals gezegd niet relevant. In artikel 7.5 van het Mor betreffende indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand wordt ook uitgegaan van de mogelijkheid om meerdere houtopstanden te vergunnen ("identificeert de aanvrager iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met een nummer").

Een vergunningaanvraag in de vorm van een bomenrooilijst moet gewoon voldoen aan de eisen in het Mor die aan een aanvraag om een omgevingsvergunning worden gesteld.