Hoe wordt onder de Wabo omgegaan met een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan?

Vraag

Hoe wordt onder de Wabo omgegaan met een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan? In artikel 2.1, onder lid 1, sub c (strijdig gebruik), wordt bouwen niet genoemd, dus het lijkt alsof dit niet is geregeld.

Antwoord

Artikel 2.1, lid 1 onder c en artikel 2.12 Wabo voorzien in het toch verlenen van de omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (en andere daar genoemde ruimtelijke plannen). Daaronder wordt ook begrepen het bouwen van bouwwerken die afwijken van het bestemmingsplan. Het bouwen van een bouwwerk is in juridisch opzicht niet te scheiden van planologisch gebruik in ruime zin. Het bouwen van een bouwwerk is immers een planologisch relevante activiteit die valt binnen de reikwijdte van het begrip planologisch gebruik in ruime zin. Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is het bouwen aan een omgevingsvergunning gebonden, behoudens de aanwijzing van bouwwerken in deze bijlage.

Indien dit bouwen in strijd is met planologische regels, bijvoorbeeld uit het bestemmingsplan, is het bouwen daarnaast eveneens omgevingsvergunningplichtig ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Het ‘bouwen’ in strijd met het bestemmingsplan is dan dus tegelijkertijd het realiseren van een planologisch strijdig ‘gebruik’ als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. In de systematiek van de Wabo wordt dan gesproken van twee activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen (zie onder meer de toelichting bij Bijlage II, onder 1.2 van het Besluit omgevingsrecht (Stb 2010, 143)).

Op 26 oktober 2011 heeft de Raad van state bevestigd dat bouwen in strijd met het bestemmingsplan een vorm van strijdig gebruik is (ABRvS nr. 201103159/1/H1)