Hoe wordt de afstemming geregeld tussen de melding in het kader van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning?

Vraag

Hoe wordt de afstemming geregeld tussen de melding in het kader van het Activiteitenbesluit (algemene regels) Wm en de omgevingsvergunning?

Antwoord

Dit is geregeld in de Invoeringswet Wabo, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

Deze Invoeringswet, waarmee onder andere de Wet milieubeheer wordt gewijzigd, regelt voor de verhouding Activiteitenbesluit en de Wabo het volgende:

  • De melding moet gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning worden gedaan als voor een project zowel deze meldingsplicht als een vergunningplicht volgens de Wabo geldt. Deze melding moet dan worden gedaan bij het bestuursorgaan waarbij de aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend. Deze verplichting geldt overigens niet als de melding al voor het tijdstip van indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning is gedaan.
  • Als er geen melding of geen volledige melding is gedaan laat het bevoegd gezag de aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling. Dit bevordert de naleving van de meldingsverplichting. Wel moet de aanvrager eerst in gelegenheid worden gesteld het gebrek te herstellen.
  • Voor verzoeken om (maatwerk)voorschriften zijn de procedures van de omgevingsvergunning van toepassing (reguliere procedure van 8 weken, waarbij overigens vanwege de potentiële milieuconsequenties de lex silencio positivo niet zal gelden).
  • De (maatwerk)voorschriften die kunnen worden gesteld over de algemene regels, worden afgestemd op de voorschriften van de omgevingsvergunning.
  • De beslissingen op aanvragen als bedoeld in artikel 8.40a om andere gelijkwaardige maatregelen te kunnen treffen, worden afgestemd op de betrokken omgevingsvergunning.
  • Door het van toepassing zijn van de procedure van de Wabo wordt ook voor het stellen van maatwerkvoorschriften en de beslissingen op aanvragen om andere gelijkwaardige maatregelen, het beroep in twee instanties ingevoerd.

Zie ook