Wat als aanvrager niet voor alle activiteiten omgevingsvergunning aanvraagt?

Vraag

Indien de aanvrager niet voor alle activiteiten omgevingsvergunning aanvraagt, wiens verantwoordelijkheid is dat?

Antwoord

Het blijft ook onder de Wabo de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de reikwijdte van de aanvraag te bepalen. De Wabo bepaalt voor welke activiteiten een vergunning is vereist en het is aan de aanvrager om te bepalen voor welke activiteiten hij een vergunning aanvraagt. Activiteiten die door de aanvrager buiten de aanvraag zijn gehouden, worden niet vergund en mogen dus ook niet worden uitgevoerd.

Het is een verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de vergunningaanvraag, met eventuele hulp en toelichting van het bevoegd gezag, voorziet in alle vergunningplichtige activiteiten die hij wenst uit te voeren. Mede dankzij de opzet van het landelijk aanvraagformulier, zal de aanvrager de juiste activiteiten aankruisen waarvoor hij een vergunning wenst te ontvangen. Hij zal dan ook welbewust de keuze kunnen maken voor activiteiten die hij al dan niet in zijn aanvraag om een omgevingsvergunning betrekt. Het zal duidelijk zijn dat de omgevingsvergunning alleen de gevraagde en verleende toestemmingen omvat (zie ook art. 2.22 Wabo). Een verleende omgevingsvergunning dekt dus niet activiteiten die niet in de aanvraag zijn opgenomen. De verantwoordelijkheid voor de compleetheid van de vergunning voor alle activiteiten die hij wenst uit te voeren, berust dus bij de aanvrager.