Wijziging omgevingsvergunning voor verhoging energieverbruik?

Vraag

Een wijziging in een vergunningplichtige Wm-inrichting heeft geen milieugevolgen, behalve een toename in het energieverbruik. In de vergunning is niets opgenomen over het energieverbruik. Moet de omgevingsvergunning worden gewijzigd?

Antwoord

Dat hangt ervan af.

Wanneer in een omgevingsvergunning over een aspect niets is geregeld, wordt er impliciet van uitgegaan dat het niveau van de belasting op het moment van de vergunningverlening was vergund. Wanneer er machines bijgeplaatst worden, neemt het energieverbruik toe ten opzichte van de vergunde situatie en is een veranderingsvergunning nodig, tenzij het energieverbruik zo laag is dat het milieuhygiënisch niet relevant is.

In de circulaire energie in de milieuvergunning wordt een ondergrens gehanteerd, om vast te stellen wanneer het energieverbruik van een inrichting relevant is. Als het energieverbruik minder is dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, is het advies om geen voorschriften in de vergunning op te nemen. In de considerans wordt dan gemeld dat geen energievoorschriften zijn opgenomen vanwege het lage gebruik.

Dit is overeenkomstig de lijn die in de jurisprudentie is ontwikkeld ( ABRvS 26 september1994, E03.94.8044/P90 en F03.94.0508, ABRvS 18 april 1995, E03.94.04690 en ABRvS 27 februari 1998, E03.95.1568).