VTH en kwaliteitscriteria

Waarom VTH-kwaliteitscriteria set 2.1?

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dat is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het Wabo-domein is ingewikkeld. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Doel is om de uitvoering beter inzichtelijk en voorspelbaarder te maken. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.

Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit u kunt verwachten bij de uitvoering of de invulling van de VTH-taken. Dit geldt voor:

  • burgers
  • bedrijven
  • instellingen

maar ook voor:

  • overheden onderling
  • opdrachtgevers

De set kwaliteitscriteria is beschikbaar voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (de VTH-taken). De set is opgesteld door een brede groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk.

Het wetsvoorstel voor betere uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving kreeg 15 september 2015 brede steun.

Vanaf 1 januari 2016 droegen gemeenten het bevoegd gezag voor de VTH-taken voor risicovolle bedrijven over aan provincies.
Het gaat om risicovolle bedrijven die vallen onder:

  • het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO)
  • de Richtlijn Industriële Emissie's (RIE)

De provincies en gemeenten zullen met het wetsvoorstel zelf zorgen voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria.

Let op:
De zelfevaluatietool is niet meer beschikbaar vanaf 1-12-2017

De zelfevaluatietool is een webbased applicatie. Om in te loggen in de zelfevaluatietool moet u de inloggegevens gebruiken die u eerder ook al gebruikt heeft. Mocht u de inloggegevens (nog) niet hebben, of weet u niet meer wie binnen uw organisatie de invuller of de reviewer was? Meld dit dan via het helpdeskformulier. U ontvangt zo snel mogelijk de inloggegevens.

Waarom deze zelfevaluatietool?

Het invullen van de zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 was de start van een implementatietraject dat doorliep tot 2015. Daarna moeten de kwaliteitscriteria een wettelijke grondslag krijgen en moeten alle organisaties die wettelijke taken uitvoeren in het Wabo-domein aan deze criteria voldoen. De aangepaste set VTH-kwaliteitscriteria 2.1 is de basis voor de zelfevaluatietool.

De zelfevaluatietool zal dus de komende jaren beschikbaar blijven om de kwaliteitsontwikkeling inzichtelijk te maken.

In het kader van het implementatietraject moet de zelfevaluatietool ingevuld worden voor uw organisatie. Op basis van de uitkomsten weet u op welke punten uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria en waar nog een verbeterslag nodig is.

Meer informatie VTH


Uw onderwerpen

Zelfevaluatietool

Let op:
De zelfevaluatietool is niet meer beschikbaar vanaf 1-12-2017