VTH en kwaliteitscriteria

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), dat is wat de samenleving van de overheid verwacht.

De regelgeving in het Wabo-domein is ingewikkeld. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Doel is om de uitvoering beter inzichtelijk en meer voorspelbaar te maken. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.

Kwaliteitscriteria geven richting

Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit u kunt verwachten bij de uitvoering of de invulling van de VTH-taken. Dit geldt voor:

  • burgers
  • bedrijven
  • instellingen

maar ook voor:

  • overheden onderling
  • opdrachtgevers

De set kwaliteitscriteria is beschikbaar voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken). De set is opgesteld door een brede groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk.

Provincies en gemeenten zorgen zelf voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria.

Update kwaliteitscriteria

Begin 2017 is een begin gemaakt met een vernieuwing van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. Inmiddels is er een eerste uitvraag gedaan voor verbetersuggesties van de 26 deskundigheidsgebieden zoals vermeld in deze set VTH kwaliteitscriteria.

In januari 2018 is de inventarisatie afgerond en zijn voorstellen voor verbetering geformuleerd.

De kwaliteitscriteria 2019 hebben najaar 2018 ter (informele) consultatie voorgelegen. Naar verwachting worden deze juli 2019 bestuurlijk vastgesteld.

Zelfevaluatietool

Er was tot december 2017 een speciale tool beschikbaar.

In het kader van het implementatietraject werd de zelfevaluatietool ingevuld voor organisaties. Op basis van de uitkomsten wist men op welke punten organisaties voldeden aan de kwaliteitscriteria en waar nog een verbeterslag nodig was.

Meer informatie VTH


Uw onderwerpen