Milieuaansprakelijkheid

Sinds 1 juni 2008 is een nieuwe titel toegevoegd aan hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer: titel 17.2 "maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan". De nieuwe regels over milieuaansprakelijkheid zijn van toepassing op grote gevallen van milieuschade en verplichten de veroorzaker om dreigende milieuschade te voorkomen en om ontstane milieuschade te beperken en te herstellen. Het bevoegd gezag is verplicht om maatregelen te eisen of deze zelf te nemen als de veroorzaker niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bovendien is het bevoegd gezag dan verplicht om de gemaakte kosten te verhalen op de veroorzaker volgens het beginsel "de vervuiler betaalt".

Met deze nieuwe artikelen in de Wet milieubeheer heeft de wetgever de Europese Richtlijn milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG) in Nederlandse regelgeving geïmplementeerd. De nieuwe regelgeving heeft onder meer tot doel bedrijven aan te sporen de kans op milieuschade zo klein mogelijk te houden. Hiermee gaat er een preventieve werking uit van de nieuwe regelgeving.

Meldingsplicht
Volgens artikel 17.18 van de Wet milieubeheer is het bevoegd gezag verplicht om gevallen van milieuschade die onder titel 17.2 Wm vallen, te melden aan de minister van VROM. Daarbij moeten bepaalde gegevens worden aangeleverd. Wanneer meer bekend is geworden over de milieuschade moeten de gegevens worden aangevuld.

Op onze site staat een digitaal formulier om deze gevallen van milieuschade te melden. Dit formulier is alleen bestemd voor gevallen van milieuschade die onder de nieuwe titel 17.2 van de Wet milieubeheer vallen en is alleen bestemd voor het bevoegd gezag.

Informatiemateriaal
Het hieronder staande informatiemateriaal, een handreiking, een folder en FAQ, is op enkele punten verouderd, bijvoorbeeld doordat zij niet zijn aangepast aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De regeling van milieuaansprakelijkheid in titel 17.2 Wm is onveranderd gebleven.

Handreiking
Infomil heeft in samenwerking met het Ministerie van VROM een handreiking opgesteld bij titel 17.2 Wet milieubeheer. U kunt deze hier raadplegen.

Folder
InfoMil heeft een folder opgesteld met een beschrijving in het kort van de nieuwe regeling. Deze folder kunt u hier downloaden (pdf, 359 kB).

Vragen en antwoorden
InfoMil heeft enkele veelgestelde vragen en antwoorden op de website geplaatst. Deze kunt u hier bekijken.