Overzicht Milieuregelgeving voor Wm-inrichtingen

Deze pagina geeft een niet uitputtend overzicht milieuregelgeving voor inrichtingen in de Wet milieubeheer (Wm-inrichtingen). Het overzicht beperkt zich tot algemene maatregelen van bestuur (AmvB's; besluiten) en enkele belangrijke Ministeriële regelingen.

Het overzicht bevat geen direct werkende Europese regelgeving, geen wetten en ook geen besluiten en regelingen die zich primair richten op het bevoegd gezag, zoals die over luchtkwaliteit.

Amvb's:

 • Activiteitenbesluit en -regeling
 • Besluit en regeling externe veiligheid inrichtingen (Bevi, Revi)
 • Besluit en regeling informatie inzake rampen en zware ongevallen
 • Besluit en regeling risico's zware ongevallen 2015 (BRZO 2015)
 • Vuurwerkbesluit
 • Besluit organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen (BOOVV)
 • Besluit en regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 • Besluit handel in emissierechten (en onderliggende besluiten en regelingen)
 • Besluit emissiearme huisvesting
 • Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)
 • Besluit bodemkwaliteit (BBK)
 • Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 • Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen
 • Besluit beheer autowrakken
 • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 • Besluit milieueffectrapportage
 • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 • Mijnbouwbesluit
 • Besluit algemene regels milieu mijnbouw
 • Besluit omgevingsrecht (o.a. inrichting, vergunningen)
 • Besluit en de regeling genetisch gemodificeerde organismen (GGO) milieubeheer 2013

Vroeger

Veel besluiten en regelingen zijn in de loop der jaren opgegaan in het Activiteitenbesluit, deels bij inwerkingtreding in 2008, deels later. Zie Overzicht vervallen besluiten.

Regelgeving per thema

Via onderstaande niet uitputtende overzicht komt u bij meer informatie over de bovenstaande AMvB's, regelingen en wetten.